Cáp cao su 4C

Cáp cao su 3x185+1x120
Cu/Nr 3x185+1x120mm2 Lõi dẫn điện gồm nhiều sợi đồng mềm được xoắn phức hợp. · Cách điện và vỏ bảo vệ bằng Cao Su tự nhiên mềm chịu nhiệt.  ·...
Cáp cao su 3x150+1x95
Cu/Nr/Nr 3x150+1x95mm2 Lõi dẫn điện gồm nhiều sợi đồng mềm được xoắn phức hợp. · Cách điện và vỏ bảo vệ bằng Cao Su tự nhiên mềm chịu nhiệt.  ·...
Cáp cao su 3x120+1x70
Cu/Nr/Nr 3x120+1x70mm2 Lõi dẫn điện gồm nhiều sợi đồng mềm được xoắn phức hợp. · Cách điện và vỏ bảo vệ bằng Cao Su tự nhiên mềm chịu nhiệt.  ·...
Cáp cao su 3x95+1x70
Cu/Nr/Nr 3x95+1x70mm2 Lõi dẫn điện gồm nhiều sợi đồng mềm được xoắn phức hợp. · Cách điện và vỏ bảo vệ bằng Cao Su tự nhiên mềm chịu nhiệt.  ·...
Cáp cao su 3x95+1x50
Cu/Nr/Nr 3x95+1x50mm2 Lõi dẫn điện gồm nhiều sợi đồng mềm được xoắn phức hợp. · Cách điện và vỏ bảo vệ bằng Cao Su tự nhiên mềm chịu nhiệt.  ·...
Cáp cao su 3x70+1x35
Cu/Nr/Nr 3x70+1x35mm2 Lõi dẫn điện gồm nhiều sợi đồng mềm được xoắn phức hợp. · Cách điện và vỏ bảo vệ bằng Cao Su tự nhiên mềm chịu nhiệt.  ·...
Cáp cao su 3x50+1x25
Cu/Nr/Nr 3x50+1x25mm2 Lõi dẫn điện gồm nhiều sợi đồng mềm được xoắn phức hợp. · Cách điện và vỏ bảo vệ bằng Cao Su tự nhiên mềm chịu nhiệt.  ·...
Cáp cao su 3x35+1x16
Cu/Nr/Nr 3x35+1x16mm2 Lõi dẫn điện gồm nhiều sợi đồng mềm được xoắn phức hợp. · Cách điện và vỏ bảo vệ bằng Cao Su tự nhiên mềm chịu nhiệt.  ·...
Cáp cao su 3x25+1x16
  Cu/CSS 3x25+1x16mm2 · Lõi dẫn điện gồm nhiều sợi đồng mềm có đường kính f = 0.25mm được xoắn phức hợp. · Cách điện và vỏ bảo vệ bằng Cao Su tự...
Cáp cao su 3x16+1x10
Cu/CSS 3x16+1x10mm2 · Lõi dẫn điện gồm nhiều sợi đồng mềm có đường kính f = 0.25mm được xoắn phức hợp. · Cách điện và vỏ bảo vệ bằng Cao Su tự nhiên...

Dịch vụ thiet ke web chuyên nghiệp