Cáp chống cháy FR CXV 3C

Cáp chống cháy FRN CXV 3x300+1x240 mm2
Cáp chống cháy Cu/xlpe/pvc-FRN 3x300+1x240 mm2 0,6/1kv
Cáp chống cháy FRN CXV 3x240+1x150 mm2
Cáp chống cháy Cu/xlpe/pvc-FRN 3x240+1x150 mm2 0,6/1kv
Cáp chống cháy FRN CXV 3x185+1x120 mm2
Cáp chống cháy Cu/xlpe/pvc-FRN 3x185+1x120 mm2 0,6/1kv
Cáp chống cháy FRN CXV 3x150+1x95 mm2
Cáp chống cháy Cu/xlpe/pvc-FRN 3x150+1x95 mm2 0,6/1kv
Cáp chống cháy FRN CXV 3x120+1x70 mm2
Cáp chống cháy Cu/xlpe/pvc-FRN 3x120+1x70 mm2 0,6/1kv
Cáp chống cháy FRN CXV 3x95+1x50 mm2
Cáp chống cháy Cu/xlpe/pvc-FRN 3x95+1x50 mm2 0,6/1kv
Cáp chống cháy FRN CXV 3x70+1x35 mm2
Cáp chống cháy Cu/xlpe/pvc-FRN 3x70+1x35 mm2 0,6/1kv
Cáp chống cháy FRN CXV 3x50+1x25 mm2
Cáp chống cháy Cu/xlpe/pvc-FRN 3x50+1x25 mm2 0,6/1kv
Cáp chống cháy FRN CXV 3x35+1x16 mm2
Cáp chống cháy Cu/xlpe/pvc-FRN 3x35+1x16 mm2 0,6/1kv
Cáp chống cháy FRN CXV 3x25+1x16 mm2
Cáp chống cháy Cu/xlpe/pvc-FRN 3x25+1x16 mm2 0,6/1kv

Dịch vụ thiet ke web chuyên nghiệp