Cáp chống cháy FR CXV 4C

Cáp chống cháy FRN CXV 4x400 mm2
Cáp chống cháy Cu/xlpe/pvc-FRN 4x400 mm2 0,6/1kv
Cáp chống cháy FRN CXV 4x300 mm2
Cáp chống cháy Cu/xlpe/pvc-FRN 4x300 mm2 0,6/1kv
Cáp chống cháy FRN CXV 4x240 mm2
Cáp chống cháy Cu/xlpe/pvc-FRN 4x240 mm2 0,6/1kv
Cáp chống cháy FRN CXV 4x185 mm2
Cáp chống cháy Cu/xlpe/pvc-FRN 4x185 mm2 0,6/1kv
Cáp chống cháy FRN CXV 4x150 mm2
Cáp chống cháy Cu/xlpe/pvc-FRN 4x150 mm2 0,6/1kv
Cáp chống cháy FRN CXV 4x120 mm2
Cáp chống cháy Cu/xlpe/pvc-FRN 4x120 mm2 0,6/1kv
Cáp chống cháy FRN CXV 4x95 mm2
Cáp chống cháy Cu/xlpe/pvc-FRN 4x95 mm2 0,6/1kv
Cáp chống cháy FRN CXV 4x70 mm2
Cáp chống cháy Cu/xlpe/pvc-FRN 4x70 mm2 0,6/1kv
Cáp chống cháy FRN CXV 4x50 mm2
Cáp chống cháy Cu/xlpe/pvc-FRN 4x50 mm2 0,6/1kv
Cáp chống cháy FRN CXV 4x35 mm2
Cáp chống cháy Cu/xlpe/pvc-FRN 4x35 mm2 0,6/1kv

Dịch vụ thiet ke web chuyên nghiệp