Cáp điện Goldcup Cu/PVC 1C

Cáp Goldcup 1x4 CU/PVC/1M
Cáp Goldcup 1x4 mm2 CU/PVC  0,6/1KV
Cáp đồng treo 1x120 CU/PVC Goldcup 1C
Cáp treo Goldcup 1x120mm2 CU/PVC  0,6/1KV
Cáp đồng treo 1x95 CU/PVC Goldcup 1C
Cáp treo Goldcup 1x95mm2 CU/PVC  0,6/1KV
Cáp đồng treo 1x70 CU/PVC Goldcup 1C
Cáp treo Goldcup 1x70 mm2 CU/PVC  0,6/1KV
Cáp đồng treo 1x50 CU/PVC Goldcup 1C
Cáp treo Goldcup 1x50 mm2 CU/PVC  0,6/1KV
Cáp đồng treo 1x35 CU/PVC Goldcup 1C
Cáp treo Goldcup 1x35 mm2 CU/PVC  0,6/1KV
Cáp đồng treo 1x25 CU/PVC Goldcup 1C
Cáp treo Goldcup 1x25 mm2 CU/PVC  0,6/1KV
Cáp đồng treo 1x16 CU/PVC Goldcup 1C
Cáp treo Goldcup 1x16 mm2 CU/PVC  0,6/1KV
Cáp đồng treo 1x10 CU/PVC Goldcup 1C
Cáp treo Goldcup 1x10 mm2 CU/PVC  0,6/1KV
Cáp đồng treo 1x6 CU/PVC Goldcup 1C
Cáp treo Goldcup 1x6mm2 CU/PVC  0,6/1KV

Dịch vụ thiet ke web chuyên nghiệp