Cáp điện Trần Phú CU/PVC 1C

Cáp treo Trần Phú 1x10 CU/PVC/1M
Cáp treo Trần Phú 1x10 (7/1,35)CU/PVC  0,6/1KV.
Cáp treo Trần Phú 1x400 CU/PVC/1M
Cáp treo Trần Phú 1x400 mm2 (61/2,9)CU/PVC  0,6/1KV.
Cáp treo Trần Phú 1x300 CU/PVC/1M
Cáp treo Trần Phú 1x300 mm2 (61/2,51)CU/PVC  0,6/1KV.
Cáp treo Trần Phú 1x240 CU/PVC/1M
Cáp treo Trần Phú 1x240 mm2 (37/2,84)CU/PVC  0,6/1KV.
Cáp treo Trần Phú 1x185 CU/PVC/1M
Cáp treo Trần Phú 1x185 mm2 (37/2,51)CU/PVC  0,6/1KV.
Cáp treo Trần Phú 1x150 CU/PVC/1M
Cáp treo Trần Phú 1x150 mm2 (37/2,25)CU/PVC 0,6/1KV.
Cáp treo Trần Phú 1x120 CU/PVC/1M
Cáp treo Trần Phú 1x120 mm2(19/2,80)CU/PVC 0,6/1KV.
Cáp treo Trần Phú 1x95 CU/PVC/1M
Cáp treo Trần Phú 1x95 mm2 (19/2,51) CU/PVC 0,6/1KV.
Cáp treo Trần Phú 1x70 CU/PVC/1M
Cáp treo Trần Phú 1x70 mm2 (19/2,13)CU/PVC  0,6/1KV.
Cáp treo Trần Phú 1x50 CU/PVC/1M
Cáp treo Trần Phú 1x50 mm2 (7/3,0)CU/PVC 0,6/1KV.

Dịch vụ thiet ke web chuyên nghiệp