Cáp điện Trần Phú CU/XLPE/PVC 2C 3C 4C

Cáp treo Trần Phú 4x240 CU/XLPE/PVC/1M
Cáp treo Trần Phú 4x240 mm2 CU/XLPE/PVC 0,61KV
Cáp treo Trần Phú 3x300+1x150 CU/XLPE/PVC/1M
Cáp treo Trần Phú 3x300+1x150 mm2 CU/XLPE/PVC 0,61KV
Cáp treo Trần Phú 3x120+1x70 CU/XLPE/PVC/1M
Cáp treo Trần Phú 3x120+1x70 mm2 CU/XLPE/PVC  0,6/1KV.
Cáp treo Trần Phú 3x25 CU/XLPE/PVC/1M
Cáp treo Trần Phú 3x25 mm2 (7/1,04)CU/XLPE/PVC  0,6/1KV.
Cáp treo Trần Phú 3x16 CU/XLPE/PVC/1M
Cáp treo Trần Phú 3x16 mm2 (7/1,04)CU/XLPE/PVC  0,6/1KV.
Cáp treo Trần Phú 4x300 CU/XLPE/PVC/1M
Cáp treo Trần Phú 4x300 mm2 CU/XLPE/PVC 0,61KV
Cáp treo Trần Phú 4x185 CU/XLPE/PVC/1M
Cáp treo Trần Phú 4x185 mm2 CU/XLPE/PVC 0,61KV
Cáp treo Trần Phú 4x150 CU/XLPE/PVC/1M
Cáp treo Trần Phú 4x150 mm2 CU/XLPE/PVC 0,61KV
Cáp treo Trần Phú 4x120 CU/XLPE/PVC/1M
Cáp treo Trần Phú 4x120 mm2 CU/XLPE/PVC 0,61KV
Cáp treo Trần Phú 4x95 CU/XLPE/PVC/1M
Cáp treo Trần Phú 4x95 mm2 CU/XLPE/PVC 0,61KV

Dịch vụ thiet ke web chuyên nghiệp