Cáp điều khiển VCT 0.5(16/0.2)

Cáp điều khiển VCT 0,5x20(16/0.2)
  Cáp điều khiển VCT 0,5x20(16/0.2) · Lõi dẫn điện gồm nhiều sợi đồng mềm có đường kính d= 0.2mm được xoắn phức hợp. · Cách điện và vỏ bảo vệ...
Cáp điều khiển VCT 0,5x12(16/0.2)
  Cáp điều khiển VCT 0,5x12(16/0.2) · Lõi dẫn điện gồm nhiều sợi đồng mềm có đường kính d= 0.2mm được xoắn phức hợp. · Cách điện và vỏ bảo vệ...
Cáp điều khiển VCT 0,5x10(16/0.2)
  Cáp điều khiển VCT 0,5x10(16/0.2) · Lõi dẫn điện gồm nhiều sợi đồng mềm có đường kính d= 0.2mm được xoắn phức hợp. · Cách điện và vỏ bảo vệ...
Cáp điều khiển VCT 0,5x8(16/0.2)
  Cáp điều khiển VCT 0,5x8(16/0.2) · Lõi dẫn điện gồm nhiều sợi đồng mềm có đường kính d= 0.2mm được xoắn phức hợp. · Cách điện và vỏ bảo vệ...
Cáp điều khiển VCT 0,5x6(16/0.2)
  Cáp điều khiển VCT 0,5x6(16/0.2) · Lõi dẫn điện gồm nhiều sợi đồng mềm có đường kính d= 0.2mm được xoắn phức hợp. · Cách điện và vỏ bảo vệ...
Cáp điều khiển VCT 0,5x4(16/0.2)
  Cáp điều khiển VCT 0,5x4(16/0.2) · Lõi dẫn điện gồm nhiều sợi đồng mềm có đường kính d= 0.2mm được xoắn phức hợp. · Cách điện và vỏ bảo vệ...
Cáp điều khiển VCT 0,5x3(16/0.2)
  Cáp điều khiển VCT 0,5x3(16/0.2) · Lõi dẫn điện gồm nhiều sợi đồng mềm có đường kính d= 0.2mm được xoắn phức hợp. · Cách điện và vỏ bảo vệ...
Cáp điều khiển VCT 0,5x2(16/0.2)
  Cáp điều khiển VCT 0,5(16/0.2) · Lõi dẫn điện gồm nhiều sợi đồng mềm có đường kính f = 0.2mm được xoắn phức hợp. · Cách điện và vỏ bảo vệ bằng...

Dịch vụ thiet ke web chuyên nghiệp