Cáp điều khiển VCT 0.75(24/0.2)

Cáp điều khiển VCT 0,75x20(24/0.2)
  Cáp điều khiển VCT 0,75x20(24/0.2) · Lõi dẫn điện gồm nhiều sợi đồng mềm có đường kính d= 0.2mm được xoắn phức hợp. · Cách điện và vỏ bảo vệ...
Cáp điều khiển VCT 0,75x12(24/0.2)
  Cáp điều khiển VCT 0,75x12(24/0.2) · Lõi dẫn điện gồm nhiều sợi đồng mềm có đường kính d= 0.2mm được xoắn phức hợp. · Cách điện và vỏ bảo vệ...
Cáp điều khiển VCT 0,75x10(24/0.2)
  Cáp điều khiển VCT 0,75x10(24/0.2) · Lõi dẫn điện gồm nhiều sợi đồng mềm có đường kính d= 0.2mm được xoắn phức hợp. · Cách điện và vỏ bảo vệ...
CCáp điều khiển VCT 0,75x8(24/0.2)
  Cáp điều khiển VCT 0,75x8(24/0.2) · Lõi dẫn điện gồm nhiều sợi đồng mềm có đường kính d= 0.2mm được xoắn phức hợp. · Cách điện và vỏ bảo vệ...
Cáp điều khiển VCT 0,75x6(24/0.2)
  Cáp điều khiển VCT 0,75x6(24/0.2) · Lõi dẫn điện gồm nhiều sợi đồng mềm có đường kính d= 0.2mm được xoắn phức hợp. · Cách điện và vỏ bảo vệ...
Cáp điều khiển VCT 0,75x4(24/0.2)
  Cáp điều khiển VCT 0,75x4(24/0.2) · Lõi dẫn điện gồm nhiều sợi đồng mềm có đường kính d= 0.2mm được xoắn phức hợp. · Cách điện và vỏ bảo vệ...
Cáp điều khiển VCT 0,75x3(24/0.2)
  Cáp điều khiển VCT 0,75x3(24/0.2) · Lõi dẫn điện gồm nhiều sợi đồng mềm có đường kính d= 0.2mm được xoắn phức hợp. · Cách điện và vỏ bảo vệ...
Cáp điều khiển VCT 0,75x2(24/0.2)
  Cáp điều khiển VCT 0,75x2(24/0.2) · Lõi dẫn điện gồm nhiều sợi đồng mềm có đường kính d= 0.2mm được xoắn phức hợp. · Cách điện và vỏ bảo vệ...

Dịch vụ thiet ke web chuyên nghiệp