Cáp điều khiển VCT 1.5(48/0.2)

Cáp điều khiển VCT 1,5x20(48/0.2)
  Cáp điều khiển VCT 1,5x20(48/0.2) · Lõi dẫn điện gồm nhiều sợi đồng mềm có đường kính d= 0.2mm được xoắn phức hợp. · Cách điện và vỏ bảo vệ...
Cáp điều khiển VCT 1,5x12(48/0.2)
  Cáp điều khiển VCT 1,5x12(48/0.2) · Lõi dẫn điện gồm nhiều sợi đồng mềm có đường kính d= 0.2mm được xoắn phức hợp. · Cách điện và vỏ bảo vệ...
Cáp điều khiển VCT 1,5x10(48/0.2)
  Cáp điều khiển VCT 1,5x10(48/0.2) · Lõi dẫn điện gồm nhiều sợi đồng mềm có đường kính d= 0.2mm được xoắn phức hợp. · Cách điện và vỏ bảo vệ...
Cáp điều khiển VCT 1,5x8(48/0.2)
  Cáp điều khiển VCT 1,5x8(48/0.2) · Lõi dẫn điện gồm nhiều sợi đồng mềm có đường kính d= 0.2mm được xoắn phức hợp. · Cách điện và vỏ bảo vệ...
Cáp điều khiển VCT 1,5x6(48/0.2)
  Cáp điều khiển VCT 1,5x6(48/0.2) · Lõi dẫn điện gồm nhiều sợi đồng mềm có đường kính d= 0.2mm được xoắn phức hợp. · Cách điện và vỏ bảo vệ...
Cáp điều khiển VCT 1,5x4(48/0.2)
  Cáp điều khiển VCT 1,5x4(48/0.2) · Lõi dẫn điện gồm nhiều sợi đồng mềm có đường kính d= 0.2mm được xoắn phức hợp. · Cách điện và vỏ bảo vệ...
Cáp điều khiển VCT 1,5x3(48/0.2)
Cáp điều khiển VCT 1,5x3(48/0.2)   · Lõi dẫn điện gồm nhiều sợi đồng mềm có đường kính d= 0.2mm được xoắn phức hợp. · Cách điện và vỏ bảo vệ...
Cáp điều khiển VCT 1,5x2(48/0.2)
  Cáp điều khiển VCT 1,5x2(48/0.2) · Lõi dẫn điện gồm nhiều sợi đồng mềm có đường kính d= 0.2mm được xoắn phức hợp. · Cách điện và vỏ bảo vệ...

Dịch vụ thiet ke web chuyên nghiệp