Cáp điều khiển VCT 2.5(50/0.25)

Cáp điều khiển VCT 2,5x12(50/0.25)
  Cáp điều khiển VCT 2,5x12(50/0.25) · Lõi dẫn điện gồm nhiều sợi đồng mềm có đường kính d= 0.25mm được xoắn phức hợp. · Cách điện và vỏ bảo vệ...
Cáp điều khiển VCT 2,5x7(50/0.25)
  Cáp điều khiển VCT 2,5x7(50/0.25) · Lõi dẫn điện gồm nhiều sợi đồng mềm có đường kính d= 0.25mm được xoắn phức hợp. · Cách điện và vỏ bảo vệ...
Cáp điều khiển VCT 2,5x5(50/0.25)
  Cáp điều khiển VCT 2,5x5(50/0.25) · Lõi dẫn điện gồm nhiều sợi đồng mềm có đường kính d= 0.25mm được xoắn phức hợp. · Cách điện và vỏ bảo vệ...
Cáp điều khiển VCT 2,5x4(50/0.25)
  Cáp điều khiển VCT 2,5x4(50/0.25) · Lõi dẫn điện gồm nhiều sợi đồng mềm có đường kính d= 0.25mm được xoắn phức hợp. · Cách điện và vỏ bảo vệ...
Cáp điều khiển VCT 2,5x3(50/0.25)
  Cáp điều khiển VCT 2,5x3(50/0.25) · Lõi dẫn điện gồm nhiều sợi đồng mềm có đường kính d= 0.25mm được xoắn phức hợp. · Cách điện và vỏ bảo vệ...
Cáp điều khiển VCT 2,5x2(50/0.25)
  Cáp điều khiển VCT 2,5x2(50/0.25) · Lõi dẫn điện gồm nhiều sợi đồng mềm có đường kính d= 0.25mm được xoắn phức hợp. · Cách điện và vỏ bảo vệ...

Dịch vụ thiet ke web chuyên nghiệp