AMP cat 6e 8x0,5

AMP cat 6e 8x0,5 CCU (1H =1000 feet)
AMP cat 6e 8x0,5 CCU (1H =1000 feet) có giáp bạc chống nhiễu
AMP cat 6e 8x0,5 CCS (1H =1000 feet)
AMP cat 6e 8x0,5 CCS (1H =1000 feet) có giáp bạc chống nhiễu

Dịch vụ thiet ke web chuyên nghiệp