Cáp thông tin

Cáp tín hiệu 200P x 2 x 0,5
Cáp thông tin 200 đôi 400 lõi đồng tiết diện 0,5mm2 (200x2x0.5) chống ẩm bọc bạc chống nhiễu sử dụng trong nhà ngoài trời hoặc chôn ngầm âm tường
Cáp tín hiệu 100P x 2 x 0,5
Cáp thông tin 100 đôi 200 lõi đồng tiết diện 0,5 (100x2x0.5) chống ẩm bọc bạc chống nhiễu sử dụng trong nhà ngoài trời hoặc chôn ngầm âm tường 
Cáp tín hiệu 50P x 2 x 0,5
Cáp thông tin 50 đôi lõi đồng tiết diện 0,5mm2 (50x2x0.5) chống ẩm bọc bạc chống nhiễu sử dụng trong nhà ngoài trời hoặc chôn ngầm âm tường 
Cáp tin hiệu 30P x 2 x 0,5
Cáp thông tin 30 đôi 60 lõi đồng tiết diện 0,5mm2 (30x2x0.5) chống ẩm bọc bạc chống nhiễu sử dụng trong nhà ngoài trời hoặc chôn ngầm âm tường
Cáp tín hiệu 20P x 2 x 0,5
Cáp thông tin 20 đôi lõi đồng tiết diện 0,5mm2 (20x2x0.5) chống ẩm, bọc bạc chống nhiễu sử dụng trong nhà ngoài trời hoặc chôn ngầm âm tường
Cáp tín hiệu 10P x 2 x 0,5
Cáp thông tin 10 đôi 20 lõi đồng tiết diện 0,5mm2 (10x2x0.5) chống ẩm bọc bạc chống nhiễu sử dụng trong nhà ngoài trời hoặc chôn ngầm âm tường
Cáp tín hiệu 5P x 2 x 0,5
Cáp thông tin 5 đôi 10 lõi đồng tiết diện 0,5mm2 (5x2x0.5) chống ẩm bọc bạc chống nhiễu sử dụng trong nhà ngoài trời hoặc chôn ngầm âm tường 
Dây điện thoại 4P x 2 x 0,5 (1c=200m)
Dây điện thoại 4 đôi 8 lõi đồng tiết diện 0,5mm2 (4x2x0.5) chống ẩm bọc bạc chống nhiễu sử dụng trong nhà hoặc chôn ngầm âm tường
Dây điện thoại 2P x 2 x 0,5 (1c=200m)
Dây điện thoại 2 đôi 4 lõi đồng tiết diện 0,5mm2 (2x2x0.5) chống ẩm bọc bạc chống nhiễu sử dụng trong nhà hoặc chôn ngầm âm tường

Dịch vụ thiet ke web chuyên nghiệp