Cáp trung thế

Cáp trung thế 1x95mm2 (6-45KV)
Cáp trung thế  Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 1x95SQMM (6-45KV)
Cáp trung thế 1x120mm2 (6-45KV)
Cáp trung thế  Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 1x120SQMM (6-45KV)
Cáp trung thế 1x150mm2 (6-45KV)
Cáp trung thế  Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 1x150SQMM (6-45KV)
Cáp trung thế 3x150mm2 (6-45KV)
Cáp trung thế Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x150SQMM (6 - 45KV)
Cáp trung thế 3x70mm2 (6-45KV)
Cáp trung thế Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x70SQMM (6-45KV)
Cáp trung thế 1x240mm2 (6-45KV)
Cáp trung thế  Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 1x240SQMM (6-45KV)

Dịch vụ thiet ke web chuyên nghiệp