Cáp nhôm vặn xoắn ABC

Cáp nhôm vặn xoắn ABC 3x240
Cáp nhôm vặn xoắn ABC 3x240 mm2 0,6/1kv Cáp nhôm bện ép vặn xoán Cadi-sun  Tiêu chuẩn ap dụng TCVN 6447:1998 Quy cách sản phẩm AL/XLPE
Cáp nhôm vặn xoắn ABC 3x185
Cáp nhôm vặn xoắn ABC 3x185 mm2 0,6/1kv Cáp nhôm bện ép vặn xoán Cadi-sun  Tiêu chuẩn ap dụng TCVN 6447:1998 Quy cách sản phẩm AL/XLPE
Cáp nhôm vặn xoắn ABC 3x150
Cáp nhôm vặn xoắn ABC 3x150 mm2 0,6/1kv Cáp nhôm bện ép vặn xoán Cadi-sun  Tiêu chuẩn ap dụng TCVN 6447:1998 Quy cách sản phẩm AL/XLPE
Cáp nhôm vặn xoắn ABC 3x120
Cáp nhôm vặn xoắn ABC 3x120 mm2 0,6/1kv Cáp nhôm bện ép vặn xoán Cadi-sun  Tiêu chuẩn ap dụng TCVN 6447:1998 Quy cách sản phẩm AL/XLPE
Cáp nhôm vặn xoắn ABC 3x95
Cáp nhôm vặn xoắn ABC 3x95 mm2 0,6/1kv Cáp nhôm bện ép vặn xoán Cadi-sun  Tiêu chuẩn ap dụng TCVN 6447:1998 Quy cách sản phẩm AL/XLPE
Cáp nhôm vặn xoắn ABC 3x70
Cáp nhôm vặn xoắn ABC 3x70 mm2 0,6/1kv Cáp nhôm bện ép vặn xoán Cadi-sun  Tiêu chuẩn ap dụng TCVN 6447:1998 Quy cách sản phẩm AL/XLPE
Cáp nhôm vặn xoắn ABC 3x50
Cáp nhôm vặn xoắn ABC 3x50 mm2 0,6/1kv Cáp nhôm bện ép vặn xoán Cadi-sun  Tiêu chuẩn ap dụng TCVN 6447:1998 Quy cách sản phẩm AL/XLPE
Cáp nhôm vặn xoắn ABC 3x35
Cáp nhôm vặn xoắn ABC 3x35 mm2 0,6/1kv Cáp nhôm bện ép vặn xoán Cadi-sun  Tiêu chuẩn ap dụng TCVN 6447:1998 Quy cách sản phẩm AL/XLPE
Cáp nhôm vặn xoắn ABC 3x25
Cáp nhôm vặn xoắn ABC 3x25 mm2 0,6/1kv Cáp nhôm bện ép vặn xoán Cadi-sun  Tiêu chuẩn ap dụng TCVN 6447:1998 Quy cách sản phẩm AL/XLPE
Cáp nhôm vặn xoắn ABC 3x16
Cáp nhôm vặn xoắn ABC 3x16 mm2 0,6/1kv Cáp nhôm bện ép vặn xoán Cadi-sun  Tiêu chuẩn ap dụng TCVN 6447:1998 Quy cách sản phẩm AL/XLPE

Dịch vụ thiet ke web chuyên nghiệp