Dây điện Cadisun đôi mềm

Dây điện Cadisun đôi mềm 2x6 (100m/cuộn)
Dây điện Cadisun đôi mềm 2x6 mm2 Cu/pvc (75/0.32) IEC 300/500V 70oC 100m/cuộn.
Dây điện Cadisun đôi mềm 2x4 (100m/cuộn)
Dây điện Cadisun đôi mềm 2x4 mm2 Cu/pvc (50/0.32) IEC 300/500V 70oC 100m/cuộn.
Dây điện Cadisun đôi mềm 2x2.5 (100m/cuộn)
Dây điện Cadisun đôi mềm 2x2.5 mm2 Cu/pvc (50/0.25) IEC 300/500V 70oC 100m/cuộn.
Dây điện Cadisun đôi mềm 2x1.5 (100m/cuộn)
Dây điện Cadisun đôi mềm 2x1.5 mm2 Cu/pvc (48/0.20) IEC 300/500V 70oC 100m/cuộn.
Dây điện Cadisun đôi mềm 2x1 (200/cuộn)
Dây điện Cadisun đôi mềm 2x1 mm2 Cu/pvc (40/0.18) IEC 300/500V 70oC 200m/cuộn.
Dây điện Cadisun đôi mềm 2x0.75 (200m/cuộn)
Dây điện Cadisun đôi mềm 2x0.75 mm2 Cu/pvc (30/0.18) IEC 300/500V 70oC 200m/cuộn.

Dịch vụ thiet ke web chuyên nghiệp