Dây điện Cadisun đơn mềm

Dây điện Cadisun đơn mềm 1x10 (100m/cuộn)
Dây điện Cadisun đơn mềm 1x10 mm2 Cu/pvc (80/0.40) IEC 300/500V 70oC 100m/cuộn.
Dây điện Cadisun đơn mềm 1x6 (100m/cuộn)
Dây điện Cadisun đơn mềm 1x6 mm2 Cu/pvc (75/0.32) IEC 300/500V 70oC 100m/cuộn.
Dây điện Cadisun đơn mềm 1x4 (100m/cuộn)
Dây điện Cadisun đơn mềm 1x4 mm2 Cu/pvc (50/0.32) IEC 300/500V 70oC 100m/cuộn.
Dây điện Cadisun đơn mềm 1x2.5 (100m/cuộn)
Dây điện Cadisun đơn mềm 1x2.5 mm2 Cu/pvc (50/0.25) IEC 300/500V 70oC 100m/cuộn.
Dây điện Cadisun đơn mềm 1x1.5 (100m/cuộn)
Dây điện Cadisun đơn mềm 1x1.5 mm2 Cu/pvc (48/0.20) IEC 300/500V 70oC 100m/cuộn.
Dây điện Cadisun đơn mềm 1x1.0 (200m/cuộn)
Dây điện Cadisun đơn mềm 1x1.0 mm2 Cu/pvc (40/0.18) IEC 300/500V 70oC 200m/cuộn.
Dây điện Cadisun đơn mềm 1x0,75 (200/cuộn)
Dây điện Cadisun đơn mềm 1x0,75 mm2 Cu/pvc (30/0.18) IEC 300/500V 70oC 200m/cuộn
Dây điện Cadisun đơn mềm 1x0,5 (200m/cuộn)
Dây điện Cadisun đơn mềm 1x0,5 mm2 Cu/pvc (20/0.18) IEC 300/500V 70oC 200m/cuộn.

Dịch vụ thiet ke web chuyên nghiệp