Dây điện Goldcup đôi mềm

Dây điện Goldcup đôi mềm 2x6 (200/cuộn)
Dây điện Goldcup đôi mềm 2x6 mm2 Cu/pvc (75/0.32) 450/750V TCVN 6610-5 200m/cuộn
Dây điện Goldcup đôi mềm 2x4 (200/cuộn)
Dây điện Goldcup đôi mềm 2x4 mm2 Cu/pvc (50/0.32) 450/750V TCVN 6610-5 200m/cuộn
Dây điện Goldcup đôi mềm 2x2.5 (200/cuộn)
Dây điện Goldcup đôi mềm 2x2.5 mm2 Cu/pvc (47/0.26) 450/750V TCVN 6610-5 200m/cuộn
Dây điện Goldcup đôi mềm 2x1.5 (200m/cuộn)
Dây điện Goldcup đôi mềm 2x1.5 mm2 Cu/pvc (29/0.26) 450/750V TCVN 6610-5 200m/cuộn
Dây điện Goldcup đôi mềm 2x1 (200/cuộn)
Dây điện Goldcup đôi mềm 2x1mm2 Cu/pvc (40/0.18) 450/750V TCVN 6610-5 200m/cuộn
Dây điện Goldcup đôi mềm 2x0.75 (200m/cuộn)
Dây điện Goldcup đôi mềm 2x0.75 mm2 Cu/pvc (30/0.18) 450/750V TCVN 6610-5 200m/cuộn

Dịch vụ thiet ke web chuyên nghiệp