Dây điện Goldcup đơn mềm

Dây điện Goldcup đơn mềm 1x6 (200m/cuộn)
Dây điện Goldcup đơn mềm 1x6 mm2 Cu/pvc (75/0.32)450/750V TCVN 6610-3 200m/cuộn.
Dây điện Goldcup đơn mềm 1x4 (200m/cuộn)
Dây điện Goldcup đơn mềm 1x4 mm2 Cu/pvc (50/0.32)450/750V TCVN 6610-3 200m/cuộn.
Dây điện Goldcup đơn mềm 1x2.5 (200m/cuộn)
Dây điện Goldcup đơn mềm 1x2.5 mm2 Cu/pvc (47/0.26)450/750V TCVN 6610-3 200m/cuộn.
Dây điện Goldcup đơn mềm 1x1.5 (200m/cuộn)
Dây điện Goldcup đơn mềm 1x1.5 mm2 Cu/pvc (29/0.26)450/750V TCVN 6610-3 200m/cuộn.
Dây điện Goldcup đơn mềm 1x1 (200m/cuộn)
Dây điện Goldcup đơn mềm 1x1 mm2 Cu/pvc (40/0.18)450/750V TCVN 6610-3 200m/cuộn.
Dây điện Goldcup đơn mềm 1x0,75 (200m/cuộn)
Dây điện Goldcup đơn mềm 1x0,75 mm2 Cu/pvc (30/0.18)450/750V TCVN 6610-3 200m/cuộn.

Dịch vụ thiet ke web chuyên nghiệp