Dây điện Heesung đôi mềm

Dây điện ba mềm Heesung 3x0,75(200m/cuộn)
  Dây điện ba mềm Heesung 3x0,75 mm2 Cu/pvc (27/0,18) IEC 300/500V 70oC 200m/cuộn.
Dây điện đôi mềm Heesung 2x6,0 (100m/cuộn)
  Dây điện đơn mềm Heesung 2x6,0 mm2 Cu/pvc (120/0,25) IEC 300/500V 70oC 100m/cuộn.
Dây điện đôi mềm Heesung 2x4,0 (200m/cuộn)
  Dây điện đơn mềm Heesung 2x4,0 mm2 Cu/pvc (80/0,25) IEC 300/500V 70oC 200m/cuộn.
Dây điện đôi mềm Heesung 2x2,5 (200m/cuộn)
  Dây điện đơn mềm Heesung 2x2,5mm2 Cu/pvc (50/0,25) IEC 300/500V 70oC 200m/cuộn.
Dây điện đôi mềm Heesung 2x1,5 (200m/cuộn)
  Dây điện đơn mềm Heesung 2x1,5 mm2 Cu/pvc (30/0,25) IEC 300/500V 70oC 200m/cuộn.
Dây điện đôi mềm Heesung 2x0,75 (200m/cuộn)
Dây điện đôi mềm Heesung 2x0,75 mm2 Cu/pvc (30/0,18) IEC 300/500V 70oC 200m/cuộn

Dịch vụ thiet ke web chuyên nghiệp