Dây điện Heesung đơn mềm

Dây điện đơn mềm Heesung 1x6,0 (100m/cuộn)
  Dây điện đơn mềm Heesung 1x6,0 mm2 Cu/pvc (120/0,18) IEC 300/500V 70oC 100m/cuộn.
Dây điện đơn mềm Heesung 1x1,0 (100m/cuộn)
Dây điện đơn mềm Heesung 1x1,0 Cu/pvc (30/0,18) IEC 300/500V 70oC 100m/cuộn.
Dây điện đơn mềm Heesung 1x4,0 (100m/cuộn)
Dây điện đơn mềm Heesung 1x4,0 mm2 Cu/pvc (80/0,2) IEC 300/500V 70oC -100m/cuộn
Dây điện đơn mềm Heesung 1x2,5 (100m/cuộn)
Dây điện đơn mềm Heesung 1x2,5 mm2 Cu/pvc (50/0,25) IEC 300/500V 70oC-100m/cuộn
Dây điện đơn mềm Heesung 1x1,5 (100m/cuộn)
Dây điện đơn mềm Heesung 1x1,5 mm2 Cu/pvc (30/0,25) IEC 300/500V 70oC 100m/cuộn

Dịch vụ thiet ke web chuyên nghiệp