Dây điện Thiên Phú đôi mềm

Dây điện đôi mềm Thiên Phú 2x6 (100m/cuộn)
 Dây điện đôi mềm Thiên Phú 2x6,0mm2 Cu/pvc (120/0,25) IEC 300/500V 70oC 100m/cuộn.
Dây điện đôi mềm Thiên Phú 2x4,0 (100m/cuộn)
  Dây điện đôi mềm Thiên Phú 2x4,0mm2 Cu/pvc (80/0,25) IEC 300/500V 70oC 100m/cuộn.
Dây điện đôi mềm Thiên Phú 2x2,5 (100m/cuộn)
  Dây điện đôi mềm Thiên Phú 2x2,5mm2 Cu/pvc (50/0,25) IEC 300/500V 70oC 100m/cuộn.
Dây điện đôi mềm Thiên Phú 2x1,5 (200m/cuộn)
 Dây điện đơn mềm Thiên Phú 2x1,5mm2 Cu/pvc (30/0,25) IEC 300/500V 70oC 200m/cuộn.
Dây điện đôi mềm Thiên Phú 2x1,0 (200m/cuộn)
 Dây điện đơn mềm Thiên Phú 2x1,0mm2 Cu/pvc (18/0,20) IEC 300/500V 70oC 200m/cuộn.
Dây điện đôi mềm Thiên Phú 2x0,7 (200m/cuộn)
  Dây điện đơn mềm Thiên Phú 2x0,7mm2 Cu/pvc (27/0,18) IEC 300/500V 70oC 200m/cuộn.

Dịch vụ thiet ke web chuyên nghiệp