Dây điện Thiên Phú đơn mềm

Dây điện đơn mềm Thiên Phú 1x6 (200m/cuộn)
Dây điện đơn mềm Thiên Phú 1x6 mm2 Cu/pvc (120/0,25) IEC 300/500V 70oC 200m/cuộn
Dây điện đơn mềm Thiên Phú 1x4 (200m/cuộn)
  Dây điện đơn mềm Thiên Phú 1x4 mm2 Cu/pvc (80/0,25) IEC 300/500V 70oC 200m/cuộn.
Dây điện đơn mềm Thiên Phú 1x2,5 (200/cuộn)
  Dây điện đơn mềm Thiên Phú 1x2,5mm2 Cu/pvc (50/0,25) IEC 300/500V 70oC 200m/cuộn.
Dây điện đơn mềm Thiên Phú 1x1,5 (200m/cuộn)
 Dây điện đơn mềm Thiên Phú 1x1,5mm2 Cu/pvc (30/0,25) IEC 300/500V 70oC 200m/cuộn.
Dây điện đơn mềm Thiên Phú 1x1,0 (200m/cuộn)
  Dây điện đơn mềm Thiên Phú 1x1,0mm2 Cu/pvc (20/0,25) IEC 300/500V 70oC 200m/cuộn.
Dây điện đơn mềm Thiên Phú 1x0,7 (500m/cuộn)
 Dây điện đơn mềm Thiên Phú 1x0,7mm2 Cu/pvc (27/0,18) IEC 300/500V 70oC 500m/cuộn.
Dây điện đơn mềm Thiên Phú 1x0,5 (500m/cuộn)
  Dây điện đơn mềm Thiên Phú 1x0,5 mm2 Cu/pvc (20/0,18) IEC 300/500V 70oC 500m/cuộn.

Dịch vụ thiet ke web chuyên nghiệp