Dây điện Trần Phú 3-4 ruột

Dây điện mềm 4 ruột tròn Trần Phú
Dây điện 4 sợi mềm Trần Phú 4x2,5 mm2 Cu/pvc (50/0,25) IEC 300/500V 70oC (200m/cuộn)
Dây điện mềm 4 ruột tròn Trần Phú
Dây điện 4 sợi mềm Trần Phú 4x1,5 mm2 Cu/pvc (30/0,25) IEC 300/500V 70oC (200m/cuộn)
Dây điện mềm 3 ruột tròn Trần Phú
Dây điện 3 sợi mềm Trần Phú 3x2,5 mm2 Cu/pvc (50/0,25) IEC 300/500V 70oC (200m/cuộn)
Dây điện mềm 3 ruột tròn Trần Phú
Dây điện 3 sợi mềm Trần Phú 3x1,5 mm2 Cu/pvc (30/0,25) IEC 300/500V 70oC (200m/cuộn)

Dịch vụ thiet ke web chuyên nghiệp