Dây điện Trần Phú đôi mềm

Dây điện đôi mềm Trần Phú 2x6,0 (100m/cuộn)
Dây điện đôi mềm Trần Phú 2x6,0 mm2 Cu/pvc (120/0,25) IEC 300/500V 70oC 100m/cuộn
Dây điện đôi mềm Trần Phú 2x4,0 (100m/cuộn)
Dây điện đôi mềm Trần Phú 2x4,0 mm2 Cu/pvc (80/0,25) IEC 300/500V 70oC 100/cuộn
Dây điện đôi mềm Trần Phú 2x2,5 (100m/cuộn)
Dây điện đôi mềm Trần Phú 2x2,5 mm2 Cu/pvc (50/0,25) IEC 300/500V 70oC (100m/cuộn)
Dây điện đôi mềm Trần Phú 2x1,5 (200m/cuộn)
Dây điện đôi mềm Trần Phú 2x1,5 mm2 Cu/pvc (32/0,2) IEC 300/500V 70oC 200/cuộn
Dây điện đôi mềm Trần Phú 2x1,0 (200m/cuộn)
Dây điện đôi mềm Trần Phú 2x1,0 mm2 Cu/pvc (32/0,2) IEC 300/500V 70oC 200/cuộn
Dây điện đôi mềm Trần Phú 2x0,75 (200m/cuộn)
Dây điện đôi mềm Trần Phú 2x0,75 mm2 Cu/pvc (22/0,2) IEC 300/500V 70oC 200m/cuộn

Dịch vụ thiet ke web chuyên nghiệp