Dây điện Trần Phú đơn mềm

Dây điện đơn mềm Trần Phú 1x0,75 (500m/cuộn)
Dây điện đơn mềm Trần Phú 1x0,75 mm2 Cu/pvc (22/0,2) IEC 300/500V 70oC 500m/cuộn
Dây điện đơn mềm Trần Phú 1x0,5 (500m/cuộn)
Dây điện đơn mềm Trần Phú 1x0,5 mm2 Cu/pvc (16/0,2) IEC 300/500V 70oC 500m/cuộn.
Dây điện đơn mềm Trần Phú 1x10 (100m/cuộn)
Dây điện đơn mềm Trần Phú 1x10mm2 Cu/pvc (200/0,25) IEC 300/500V 70oC 100m/cuộn
Dây điện đơn mềm Trần Phú 1x6,0 (200m/cuộn)
Dây điện đơn mềm Trần Phú 1x6,0 mm2 Cu/pvc (120/0,25) IEC 300/500V 70oC 200m/cuộn
Dây điện đơn mềm Trần Phú 1x4,0 (200m/cuộn)
Dây điện đơn mềm Trần Phú 1x4mm2 Cu/pvc (80/0,25) IEC 300/500V 70oC 200m/cuộn
Dây điện đơn mềm Trần Phú 1x2,5 (200m/cuộn)
Dây điện đơn mềm Trần Phú 1x2,5mm2 Cu/pvc (50/0,25) IEC 300/500V 70oC 200m/cuộn
Dây điện đơn mềm Trần Phú 1x1,5 (200m/cuộn)
Dây điện đơn mềm Trần Phú 1x1,5mm2 Cu/pvc (30/0,25) IEC 300/500V 70oC 200m/cuộn
Dây điện đơn mềm Trần Phú 1x1,0 (200m/cuộn)
Dây điện đơn mềm Trần Phú 1x1,0 mm2 Cu/pvc (32/0,2) IEC 300/500V 70oC 200m/cuộn

Dịch vụ thiet ke web chuyên nghiệp