Cáp điện Trần Phú

(90 sản phẩm)
Cáp ngầm Trần Phú DSTA 3x4

Cáp ngầm Trần Phú DSTA 3x4

Giá bán: 42.500 vnđ

Cáp ngầm Trần Phú DSTA 3x6

Giá bán: 52.700 vnđ
Cáp ngầm Trần Phú DSTA 3x10

Cáp ngầm Trần Phú DSTA 3x10

Giá bán: 79.400 vnđ

Cáp ngầm Trần Phú DSTA 3x16

Giá bán: 117.600 vnđ
Cáp ngầm Trần Phú DSTA 3x25

Cáp ngầm Trần Phú DSTA 3x25

Giá bán: 177.200 vnđ

Cáp ngầm Trần Phú DSTA 3x35

Giá bán: 238.540 vnđ
Cáp ngầm Trần Phú DSTA 3x50

Cáp ngầm Trần Phú DSTA 3x50

Giá bán: 333.200 vnđ

Cáp ngầm Trần Phú DSTA 3x70

Giá bán: 450.645 vnđ
Cáp ngầm Trần Phú DSTA 3x95

Cáp ngầm Trần Phú DSTA 3x95

Giá bán: 616.405 vnđ

Cáp ngầm Trần Phú DSTA 3x120

Giá bán: 762.650 vnđ
Cáp ngầm Trần Phú DSTA 3x150

Cáp ngầm Trần Phú DSTA 3x150

Giá bán: 957.355 vnđ

Cáp ngầm Trần Phú DSTA 2x95

Giá bán: 423.500 vnđ
Cáp ngầm Trần Phú DSTA 3x6+1x4

Cáp ngầm Trần Phú DSTA 3x6+1x4

Giá bán: 61.900 vnđ
Cáp ngầm Trần Phú DSTA 3x16+1x10

Cáp ngầm Trần Phú DSTA 3x16+1x10

Giá bán: 138.100 vnđ
Cáp ngầm Trần Phú DSTA 3x25+1x16

Cáp ngầm Trần Phú DSTA 3x25+1x16

Giá bán: 212.150 vnđ
Cáp ngầm Trần Phú DSTA 3x35+1x25

Cáp ngầm Trần Phú DSTA 3x35+1x25

Giá bán: 293.400 vnđ
Cáp ngầm Trần Phú DSTA 3x50+1x35

Cáp ngầm Trần Phú DSTA 3x50+1x35

Giá bán: 405.950 vnđ
Cáp ngầm Trần Phú DSTA 3x70+1x50

Cáp ngầm Trần Phú DSTA 3x70+1x50

Giá bán: 561.500 vnđ
Cáp ngầm Trần Phú DSTA 3x95+1x70

Cáp ngầm Trần Phú DSTA 3x95+1x70

Giá bán: 769.800 vnđ