Cáp nhôm bọc AXV

(27 sản phẩm)
Cáp nhôm bọc AL/XLPE/PVC 1x10

Cáp nhôm bọc AL/XLPE/PVC 1x10

Giá bán: 3.765 vnđ

Cáp nhôm bọc AL/XLPE/PVC 1x16

Giá bán: 4.595 vnđ
Cáp nhôm bọc AL/XLPE/PVC 1x25

Cáp nhôm bọc AL/XLPE/PVC 1x25

Giá bán: 6.956 vnđ

Cáp nhôm bọc AL/XLPE/PVC 1x35

Giá bán: 8.589 vnđ
Cáp nhôm bọc AL/XLPE/PVC 1x50

Cáp nhôm bọc AL/XLPE/PVC 1x50

Giá bán: 11.858 vnđ

Cáp nhôm bọc AL/XLPE/PVC 1x70

Giá bán: 16.363 vnđ
Cáp nhôm bọc AL/XLPE/PVC 1x95

Cáp nhôm bọc AL/XLPE/PVC 1x95

Giá bán: 20.568 vnđ

Cáp nhôm bọc AL/XLPE/PVC 1x120

Giá bán: 25.235 vnđ
Cáp nhôm bọc AL/XLPE/PVC 1x150

Cáp nhôm bọc AL/XLPE/PVC 1x150

Giá bán: 31.898 vnđ

Cáp nhôm bọc AL/XLPE/PVC 1x185

Giá bán: 39.378 vnđ
Cáp nhôm bọc AL/XLPE/PVC 1x240

Cáp nhôm bọc AL/XLPE/PVC 1x240

Giá bán: 48.989 vnđ

Cáp nhôm bọc AL/XLPE/PVC 1x300

Giá bán: 77.363 vnđ
Cáp nhôm bọc AL/XLPE/PVC 1x400

Cáp nhôm bọc AL/XLPE/PVC 1x400

Giá bán: 74.365 vnđ

Cáp nhôm bọc AL/XLPE/PVC 1x500

Giá bán: 96.858 vnđ
Cáp nhôm bọc AL/XLPE/PVC 4x16

Cáp nhôm bọc AL/XLPE/PVC 4x16

Giá bán: 20.585 vnđ

Cáp nhôm bọc AL/XLPE/PVC 4x25

Giá bán: 30.798 vnđ
Cáp nhôm bọc AL/XLPE/PVC 4x35

Cáp nhôm bọc AL/XLPE/PVC 4x35

Giá bán: 37.989 vnđ

Cáp nhôm bọc AL/XLPE/PVC 4x50

Giá bán: 49.868 vnđ
Cáp nhôm bọc AL/XLPE/PVC 4x70

Cáp nhôm bọc AL/XLPE/PVC 4x70

Giá bán: 69.868 vnđ

Cáp nhôm bọc AL/XLPE/PVC 4x95

Giá bán: 91.656 vnđ
Cáp nhôm bọc AL/XLPE/PVC 4x120

Cáp nhôm bọc AL/XLPE/PVC 4x120

Giá bán: 112.363 vnđ

Cáp nhôm bọc AL/XLPE/PVC 4x150

Giá bán: 139.365 vnđ
Cáp nhôm bọc AL/XLPE/PVC 4x185

Cáp nhôm bọc AL/XLPE/PVC 4x185

Giá bán: 172.395 vnđ

Cáp nhôm bọc AL/XLPE/PVC 4x240

Giá bán: 215.363 vnđ
Cáp nhôm bọc AL/XLPE/PVC 4x300

Cáp nhôm bọc AL/XLPE/PVC 4x300

Giá bán: 265.535 vnđ